Без категория

ЧИТАЛИЩЕТО ОТНОВО ИМА СОБСТВЕНО КИНО

No comments

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Уважаеми почитатели на седмото изкуство,

През септември 2016г. Народно читалище „Развитие-1870” кандидатства с проект за доставка, монтаж и оборудване на дигитално кино по Програма за развитие на селските райони, Мярка 7, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“. Проектът бе одобрен и на 15 септември 2017г. бе сключен и договор с  Държавен фонд земеделие за безвъзмездно финансиране на закупуване на дигитално кино на стойност 94248 лв., от които европейско съфинансиране 80 110,80 лв.,и  национално съфинансиране 14 137,20лв.. След провеждане на обществената поръчка кино „21 век” вече е оборудвано с кино машина „Кристи”  от най-ново – ІІІ поколение. Редовните прожекции започнаха от 20 април 2018г.

SekretarЧИТАЛИЩЕТО ОТНОВО ИМА СОБСТВЕНО КИНО
read more

Решение за обявяване на класирането на участниците в обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

19.Решение за класиране и определяне на Изпълнител

SekretarРешение за обявяване на класирането на участниците в обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more

Променена документация за участие в публично състезание с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

1.Документация с промяната, качена на профила на купувача

SekretarПроменена документация за участие в публично състезание с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more

Отговор относно постъпили въпроси, свързани с процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

5. Отговор относно постъпили въпроси

SekretarОтговор относно постъпили въпроси, свързани с процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more

Обявление за обществена поръчка по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване

No comments

2.Обявление за поръчка

SekretarОбявление за обществена поръчка по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване
read more