Народно читалище
"Развитие - 1870"

ПОКАНА

Настоятелството на Народно читалище „Развитие-1870” – Севлиево

свиква редовно отчетно-изборно събрание на читалището при следния дневен ред:

 

1. Отчет на Настоятелството за дейността на читалището и кино „21 век” през 2021 г.;

2. Доклад на Проверителната комисия за отчетния период;

3. Приемане на бюджет и насоки за работата през 2022 г.;

4. Избор на ръководни органи на читалището – Настоятелство и Проверителна комисия.

 

Събранието ще се проведе на 24 март 2022 г. от 16:30 часа в салона на читалището.

При липса на кворум събранието ще се проведе в същия ден от 17:30 часа при същия дневен ред.