Народно читалище
"Развитие - 1870"

Читалището отново има собствено кино

Уважаеми почитатели на седмото изкуство,

През септември 2016г. Народно читалище „Развитие-1870” кандидатства с проект за доставка, монтаж и оборудване на дигитално кино по Програма за развитие на селските райони, Мярка 7, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“. Проектът бе одобрен и на 15 септември 2017г. бе сключен и договор с  Държавен фонд земеделие за безвъзмездно финансиране на закупуване на дигитално кино на стойност 94248 лв., от които европейско съфинансиране 80 110,80 лв.,и  национално съфинансиране 14 137,20лв.. След провеждане на обществената поръчка кино „21 век” вече е оборудвано с кино машина „Кристи”  от най-ново – ІІІ поколение. Редовните прожекции започнаха от 20 април 2018г.