2018

ЧИТАЛИЩЕТО ОТНОВО ИМА СОБСТВЕНО КИНО

No comments

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Уважаеми почитатели на седмото изкуство,

През септември 2016г. Народно читалище „Развитие-1870” кандидатства с проект за доставка, монтаж и оборудване на дигитално кино по Програма за развитие на селските райони, Мярка 7, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“. Проектът бе одобрен и на 15 септември 2017г. бе сключен и договор с  Държавен фонд земеделие за безвъзмездно финансиране на закупуване на дигитално кино на стойност 94248 лв., от които европейско съфинансиране 80 110,80 лв.,и  национално съфинансиране 14 137,20лв.. След провеждане на обществената поръчка кино „21 век” вече е оборудвано с кино машина „Кристи”  от най-ново – ІІІ поколение. Редовните прожекции започнаха от 20 април 2018г.

SekretarЧИТАЛИЩЕТО ОТНОВО ИМА СОБСТВЕНО КИНО
read more

Договор с изпълнителя на обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

1.Договор с изпълнителя

SekretarДоговор с изпълнителя на обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more

Покана за сключване на договор с класирания на първо място след проведена процедура по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

20.Покана за сключване на договор

SekretarПокана за сключване на договор с класирания на първо място след проведена процедура по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more

Решение за обявяване на класирането на участниците в обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

19.Решение за класиране и определяне на Изпълнител

SekretarРешение за обявяване на класирането на участниците в обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more

Протокол № 3 по чл. 57, ал.2-3 във връзка с чл.58 от ППЗОП от работата на комисията по обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

18.Потокол- 3 от работата на комисията

SekretarПротокол № 3 по чл. 57, ал.2-3 във връзка с чл.58 от ППЗОП от работата на комисията по обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения от комисията по обществената поръчка с предмет“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

15.Съобщение за отваряне на ценовото предложение

SekretarСъобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения от комисията по обществената поръчка с предмет“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more

Протокол № 2 по чл. 56, ал.1-3 от ППЗОП от работата на комисията по обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

14.Протокол- 2 от работата на комисията

SekretarПротокол № 2 по чл. 56, ал.1-3 от ППЗОП от работата на комисията по обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more

Протокол № 1 по чл. 54,ал.7 от ППЗОП от работата на комисията по обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

13.Протокол № 1 от работата на комисията

SekretarПротокол № 1 по чл. 54,ал.7 от ППЗОП от работата на комисията по обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more